PROJEKTY PSF

usługi rozwojowe

”Zielone – Umiejętności – Kompetencje – Kwalifikacje – wsparcie rozwojowe osób dorosłych subregionu południowego w procesie transformacji”

Informujemy, że Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zostało realizatorem projektu pn: ”Zielone – Umiejętności – Kompetencje – Kwalifikacje – wsparcie rozwojowe osób dorosłych subregionu południowego w procesie transformacji”

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,

PRIORYTET FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację

DZIAŁANIE FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych – FST

Celem Projektu podniesienie umiejętności/kompetencji lub zmienienie/nabycie nowych kwalifikacji, umożliwiające rozwój w kierunku umiejętności zawodowych, cyfrowych, niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki.

Grupa docelowa: osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą nabywać kompetencje lub kwalifikacje, zamieszkałe / pracujące w powiatach: bielskim, cieszyńskim, żywieckim i mieście Bielsko Biała.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 530 osób, z których minimum 488 osób podniesie kompetencje/kwalifikacje.

Działania Projektu obejmują:

  • wsparcie merytoryczne – w zakresie wspierania motywacji, analizy potrzeb rozwojowych, bilansu kompetencji;
  • wsparcie animacyjne – w zakresie obsługi Bazy Usług Rozwojowych, pomocy w dopasowaniu oczekiwań i specyficznych potrzeb do rodzaju, zakresu i samej organizacji usług w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych
  • wsparcie finansowe – dofinansowania na realizację usług rozwojowych, w tym studiów podyplomowych.

Łączna wartość projektu wynosi 5 224 680,69PLN w tym dotacja z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 4 963 446,65PLN

Na co dofinansowanie:

Dofinansowanie można otrzymać na usługi rozwojowe:

  • Szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie
  • Mentoring i coaching
  • E-learning
  • Warsztaty
  • Studia podyplomowe

Limity dofinansowania w projekcie na osobę:

  • 10 000 PLN na studia podyplomowe
  • 5 000 PLN na jedną usługę rozwojową

Poziom dofinansowania: 95%

Szczegóły wkrótce.

ZIELONO NAM!

Baza Usług Rozwojowych w służbie sprawiedliwej transformacji – działamy! 2024 – 2026

To już pewne! Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zostało wybrane do realizacji projektu dla działania 10.17. Kształcenie osób dorosłych FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) dla subregionu południowego. Zielone umiejętności, kwalifikacje i kompetencje w zasięgu ręki!

Szczegóły wkrótce!

Ankieta potrzeb w zakresie szkoleń

W związku z planowaniem przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości działań na najbliższe lata oraz przygotowaniem kolejnych projektów, które będą mogły stanowić elementy oferty Stowarzyszenia, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na kilka poniższych pytań poświęconych tematyce podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji.

Będzie to dla nas bardzo cenna pomoc, która może przyczynić się do stworzenia Państwu możliwości podnoszenia kwalifikacji / kompetencji poprzez dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie Państwu maksymalnie kilka minut.

Link do ankiety:  Ankieta potrzeb

Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Zakończenie projektu

Informujemy, że w dniu 30.11.2023r. Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej zakończyło projekt „KOMPETENTNY ŚLĄSK” – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników”.

W ramach projektu podpisaliśmy 1284 umów z Przedsiębiorcami o dofinansowanie usług szkoleniowych.

Wszystkim Przedsiębiorcom dziękujemy za współpracę.

Mamy nadzieję, że usługi szkoleniowe przyczyniły się do rozwoju osobistego uczestników, a przede wszystkim rozwoju Państwa Przedsiębiorstwa.

Zespół projektu

Lista Fiszek wniosków przekazanych do oceny merytorycznej z naboru 1/08/2023r.

Informacja o naborze ciągłym z dnia 1/08/2023r.

Kolejność rozpatrywania wniosków została ustalona w oparciu o datę i godzinę przesłania fiszki wniosku.

Informujemy, że wnioski są rozpatrywane, zgodnie z przyjętą kolejnością, do wyczerpania się alokacji w projekcie.

Operator poinformuje drogą email wszystkich Przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty w wymaganym terminie, o wyniku weryfikacji wniosku w tym w pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Lista fiszek

Nabór ciągły został zakończony.

Informujemy, iż nabór ciągły z dnia 1 sierpnia br. został zakończony i alokacja została wyczerpana.

Prosimy o nie przesyłanie fiszek wniosków.

Nabór 1/08/2023r.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w ogłoszonym naborze ciągłym – czas na dostarczenie dokumentów wynosi 2 dni robocze od dnia złożenia fiszki wniosku (liczy się data dostarczenia dokumentów).

W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem kuriera/poczty

przesyłki proszę kierować na adres:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5.

Informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2023 r. od godz. 8.00 Operator otwiera nabór fiszek w trybie ciągłym.

Termin naboru: 01.08.2023 r.
Alokacja: 500 000 PLN
Rozpoczęcie naboru: godzina 8.00

Nabór w trybie ciągłym, skierowany do wszystkich przedsiębiorców.

UWAGA
Usługi z tego naboru muszą zostać zakończone do dnia 15.10.2023.

IP RPO WSL (WUP Katowice) wyraził zgodę na otwarcie naboru ciągłego do wysokości pozostałej kwoty, tj. 500.000 zł, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych na dzień 15 października 2023 r. Zmianie uległ zapis § 2, ust. 4, pkt 3 Regulaminu naboru do projektu, w nowym brzmieniu: „Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej”

Informujemy przy tym, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej do naboru otwartego w dniu 1/08/2023 r. muszą zostać dostarczone do Operatora w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od złożenia fiszki w systemie ePUAP. Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

Brak wpływu dokumentów będzie skutkował pozostawieniem dokumentów bez rozpatrzenia.

Kolejność rozpatrywania wniosków będzie ustalana w oparciu o datę i godzinę przesłania fiszki wniosku. Wnioski będą rozpatrywane, zgodnie z przyjętą kolejnością, do wyczerpania się alokacji w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia części wniosków bez rozpatrzenia, o czym poinformuje on Przedsiębiorców w wiadomości mailowej.

Przedsiębiorcy posiadający aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu mogą dołączyć je do dokumentów zgłoszeniowych. Ułatwi to proces podpisywania umów o dofinansowanie.

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 13-16.06.2023r.

Lista została sporządzona na podstawie dostarczonych przez Przedsiębiorców dokumentów zgłoszeniowych po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Wartość złożonych wniosków przekracza kwotę alokacji – tj 600 000+10% na nabór.

Strona 1 z 13

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content